Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

ฟาร์มม้า 27 รีสอร์ท

ฟาร์มม้า เพื่ออนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน27รีสอร์ท ได้สร้างฟาร์มเพื่อตอบสนองความต้องการหา ประสบการณ์ใหม่กับการขี่ม้าท่องธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมโครงการประหยัดพลังงานด้วยการใช้ม้าเป็น พาหนะในการเดินทาง ทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันและแก็สซึ่งสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่ใน ปัจจุบัน